Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


V prípade uplatnenia nárokov z vád (ďalej len „reklamácia“) tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu (ďalej len „reklamovaný tovar“) sa kupujúci zaväzuje doručiť reklamovaný tovar na adresu:


St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 

1. mája 113

031 28 Liptovský Mikuláš


Reklamovaný tovar vrátane príslušenstva musí byť riadne zabalený a musí byť k nemu priložená kópia faktúry za tento tovar. Reklamácia musí obsahovať popis vád tovaru a kontaktné údaje kupujúceho (adresu kupujúceho, telefónne číslo, e-mail). Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje doručiť predávajúcemu ako balík alebo osobne.

Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje doručiť predávajúcemu čistý a nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu sa zaväzuje znášať kupujúci.

Prepravu reklamovaného tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie tohto tovaru znáša predávajúci. Reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie sa kupujúci zaväzuje znášať náklady na prepravu neoprávnene reklamovaného tovaru naspäť kupujúcemu.


Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu. 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov (bod 2.) je Slovenská obchodná inšpekcia podľa ust. § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci – spotrebiteľ.

Návrh musí spĺňať náležitosti podľa ust. § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Kupujúci – spotrebiteľ môže pri využití alternatívneho riešenia sporu postupovať spôsobom uvedeným na adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.