Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. , so sídlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, identifikačné číslo: 50 239 473 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo: 65348/L (ďalej len „St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.“ alebo „predávajúci“) a jeho zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Predávajúcim je spoločnosť St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. , ktorá prevádzkuje internetový obchod (e-shop) na internetovej stránke https://drinkexpert.sk/. Kupujúcim je zákazník, ktorý je konečným spotrebiteľom a na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.  

 1. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) na internetovej stránke https://drinkexpert.sk/ (ďalej len „internetový obchod drinkexpert“).

 2. Internetový obchod drinkexpert je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Zákazník, ktorý nedosiahol 18  rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (nealko nápoje). Zaslaním objednávky na alkoholické nápoje kupujúci vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov.

 3. Objednávku tovaru vytvorí kupujúci tým, že pridá tovar ktorý chce nakúpiť do nákupného košíka. Potom sa kupujúci bude môcť rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplnením pripraveného formulára) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Dokončiť”, čo sa považuje za zaslanie objednávky. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky kupujúceho predávajúci na zadanú e-mailovú adresu kupujúceho zašle potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok, ako aj ich príloh, so znením reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov s vybraným spôsobom dopravy a  platobnými podmienkami, a teda objednávka sa stáva záväznou.


II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovarov rôzne. Termín dodania alebo odberu tovaru bude oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 2. Dodacie lehoty tovarov, ktoré sú na sklade sú spravidla ako je uvedené v Dodacích podmienkach a pri ostatných tovaroch spravidla od 2 do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 3. V prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, bude dodacia lehota dlhšia. Predávajúci je však povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

 4. Dodacie lehoty začínajú plynúť od zaplatenia tovaru kupujúcim s výnimkou vybraného spôsobu platby kúpnej ceny dobierkou, kedy začínajú plynúť od uzavretia jednotlivej kúpnej zmluvy; dodacie lehoty sa počítajú iba počas pracovných dní.


III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

 2. Všetky ceny za tovar sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. 

 3. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, platobnou kartou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Ak si kupujúci neprevezme tovar osobne alebo nezabezpečí jeho dopravu, je ďalej povinný uhradiť dopravné alebo cenu dobierky, a to podľa spôsobu dodania tovaru.

 4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 1. osobné prevzatie,

 2. kuriérom – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využíva predávajúci. Dodanie je možné len v rámci Slovenskej republiky.


IV. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

 3. Pri preberaní tovaru predávajúci doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH bude kupujúcemu odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu.

 4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 1. Ak má dodaný tovar vady, kupujúci je oprávnený si uplatňovať voči predávajúcemu nároky z vád v súlade s ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a v zmysle reklamačného poriadku.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


V. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim sa použije zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený pri odstúpení využiť formulár odstúpenia, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie adresuje kupujúci v písomnej forme na e-mailovú adresu info@drinkexpert.sk alebo na adresu podľa bodu 5. alebo na adresu sídla predávajúceho alebo uplatní v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 3. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru ( doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho prevzatí.

 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 2., bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar prostredníctvom dobierky.

 5. Kupujúci je povinný tovar zaslať najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu: St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. , 1. mája 113, 031 28, Liptovský Mikuláš.

 6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby.

 7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia uvedené v § 7 ods. 6 zákona.

 9. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

 1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

 2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

 3. došlo k vypredaniu zásob tovaru,

 4. vystavená cena tovaru bola chybná,

 5. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu do troch pracovných dní s výnimkou platby dobierkou.

 1. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 2. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku alebo jej časť z dôvodov uvedených v bode 10. s výnimkou písm. e).


VI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, a ani za nepriame alebo následné škody v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy.

 3. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 4. Predávajúci vyhlasuje, že je slovenskou právnickou osobou – podnikateľom, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

 5. V prípade, ak má kupujúci trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a/alebo iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu predložia Zmluvné strany na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

 6. V prípade, ak má kupujúci trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušného ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka. Takýto zmluvný vzťah založený zmluvou je upravený právnym poriadkom Slovenskej republiky. Toto ustanovenie má povahu voľby rozhodného práva v zmysle ust. článku 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Zmluvné strany sa ďalej dohodli v zmysle ust. článku 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I), že všetky spory vyplývajúce z takéhoto zmluvného vzťahu predložia zmluvné strany na rozhodnutie v prvom stupni Okresnému súdu Bratislava II, nachádzajúcemu sa na ulici Drieňová 5 v Bratislave, Slovenská republika a v ďalších stupňoch Krajskému súdu v Bratislave, nachádzajúcemu sa na ulici Záhradnícka 10 v Bratislave, Slovenská republika a/alebo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, nachádzajúcemu sa na Župnom námestí č. 13 v Bratislave, Slovenská republika.

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke https://drinkexpert.sk/. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

 5. Prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok je vzor odstúpenia od zmluvy ako príloha č. 1.

 6. Kontaktné údaje predávajúceho, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy:

St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 

1. mája 113

031 28 Liptovský Mikuláš

telefónne číslo: [ ++421 917 516 880]

e-mail: info@drinkexpert.sk
Bratislava 3.11.2021


Príloha č. 1


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


KOMU: St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. , so sídlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, identifikačné číslo: 50 239 473 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo: 65348/L, telefónne číslo: [+421917516880], e-mail: [info@drinkexpert.sk]


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..........................................


Dátum objednania/dátum prijatia*: ..........................................


Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ..........................................


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ..........................................


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ...........................
Dátum: ..........................................*Nehodiace sa prečiarknite